FORUM > WSZYSTKO O LEKACH I LECZENIU

PrEP ujęty w zaleceniach PTN AIDS na rok 2016

(1/1)

guest519:
Polskie Towarzystwo Naukowe ds. AIDS opisało już wskazania i cele do rozpoczęcia terapii przedeksplozyjnej (PrEP). Moze ktoś z Was słyszał jak to funkcjonuje, o ile u nas w ogole funkcjonuje?

http://www.ptnaids.pl/attachments/article/20/Zalecenia_PTNAIDS_2016.pdf
Strona 26


--- Cytuj ---4.1 Wprowadzenie
Profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia HIV (PrEP – ang. pre-exposure prophylaxis) to stosowa- nie leków antyretrowirusowych u osób niezakażonych HIV w celu zmniejszenia ryzyka nabycia tego zakażenia.
Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że profilaktyka przedekspozycyjna z zastosowa- niem disoproksylu tenofowiru (TDF) i emtrycytabiny (FTC) stosowanych zarówno przewlekle jak i doraźnie według określonego schematu, w skojarzeniu z konsekwentnym promowaniem prezer- watyw, jest bezpieczna i skuteczniejsza niż profilaktyka skoncentrowana wyłącznie na promowa- niu prezerwatyw. Podobne korzyści związane z prowadzeniem PrEP wykazano również w grupie osób używających narkotyków dożylnie.


4.2. Wskazania do PrEP
PrEP może być stosowana u osób dorosłych o zwiększonym ryzyku nabycia zakażenia HIV. Do osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV, którym należy zaproponować PrEP, należą:
∎ osoby podejmujące kontakty seksualne z osobą zakażoną HIV lub z osobą o nieznanym statu-
sie serologicznym i nie używające konsekwentnie prezerwatyw,
∎ osoby używające narkotyków dożylnie.
Na zwiększone ryzyko nabycia zakażenia HIV drogą seksualną może również wskazywać niedawne zakażenie przenoszone drogą płciową.


4.3. Zasady rozpoczynania PrEP

4.3.1. Przed rozpoczęciem PrEP należy:
∎ wykonać badanie serologiczne anty-HIV/p24,
∎ wykluczyć ostrą/wczesną chorobę retrowirusową,
∎ potwierdzić, że u pacjenta istnieje ryzyko nabycia zakażenia HIV,
∎ zweryfikować prawidłową funkcję nerek i poinformować pacjenta o możliwym wpływie TDF
na gęstość mineralną kości,
∎ wykluczyć zakażenie HBV, a w razie konieczności zaszczepić pacjenta,
∎ wykonać diagnostykę innych zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HCV, i poinformo-
wać o ryzyku transmisji.

4.3.2.
W ramach PrEP należy stosować doustnie disoproksyl tenofowiru [300 mg] z emtrycytabiną [200 mg] w pojedynczej dawce dobowej z posiłkiem. Podczas każdej wizyty należy podkreślać znaczenie regularnego przyjmowania leków. Dane z badań klinicznych wskazują, że w przypadku błony ślu- zowej pochwy profilaktyczne stężenie TDF/FTC osiągane było po 3-7 dniach przyjmowania leków, natomiast w przypadku błony śluzowej odbytu osiągne było ono już następnego dnia. Jednocze- śnie stężenie TDF w obrębie błony śluzowej odbytnicy w porównaniu z błoną śluzową pochwy, jest ponad 100 razy większe, a stężenie ochronne utrzymuje się dłużej.
W przypadku MSM z dużym ryzykiem zakażenia HIV można zalecić doraźną PrEP (podwójna dawka TDF/FTC na 2-24h przed stosunkiem, a następnie pojedyncza dawka TDF/FTC po 24 i 48 godzinach od pierwszej dawki; nie należy przekraczać dawki 7 tabletek tygodniowo; lek należy przyjmować z posiłkiem).
Należy przypomnieć pacjentowi, że podczas ryzykownych kontaktów seksualnych powinien uży- wać prezerwatyw, a w przypadku używania narkotyków, o konieczności korzystania z jednorazo- wych igieł, strzykawek i sprzętu pomocniczego.


4.4. Monitorowanie pacjenta w trakcie stosowania PrEP
Zaleca się aby kontrolne wizyty w trakcie prowadzenia PrEP odbywały się regularnie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Podczas każdej wizyty należy przeprowadzić szczegółową ocenę adherencji. Celem optymalizacji adherencji podczas pierwszej wizyty zaleca się:
∎ udzielenie szczegółowej informacji o konieczności systematycznego zażywania tabletek i poinformowania pacjenta, że skuteczność PrEP jest uzależniona od adherencji,
∎ należy przekazać pacjentowi niezbędną wiedzę na temat celu i skuteczności PrEP i zweryfiko- wać ewentualne nierealistyczne przekonania i oczekiwania względem PrEP,
∎ w uzasadnionych przypadkach opracowanie wspólnie z pacjentem planu profilaktyki – najle- piej na piśmie – tzn. ustalenie czasu trwania leczenia, częstości przyjmowania leków i stoso- wanych niezależnie innych środków zapobiegania zakażeniom (prezerwatywy, bezpieczniejsze techniki seksualne itp.).
W przypadku niezadowalającej adherencji zaleca się konsultację z psychologiem, który pomoże zidentyfikować przeszkody w przyjmowaniu leków (behawioralne, strukturalne, psychospołeczne), opracuje wraz z pacjentem indywidualny plan poprawy adherencji (np. przy użyciu elektronicz- nych powiadomień, powiązania przyjmowania tabletek z konkretnymi czynnościami czy dostoso- wania zażywania leków do stylu życia) oraz oceni motywację pacjenta do PrEP i zweryfikuje nie- realistyczne przekonania i oczekiwania.
Podczas każdej wizyty należy ocenić z pacjentem ryzyko zakażenia, omówić sposoby jego zmniej- szania, zbadać pacjenta w aspekcie objawów ostrej/wczesnej choroby retrowirusowej oraz wyko- nać badania serologiczne anty-HIV/p24. W przypadku laboratoryjnego potwierdzenia zakażenia i/lub rozpoznania ostrej choroby retrowirusowej zaleca się rozpoczęcie leczenia antyretrowiruso- wego

W przypadkach uzasadnionych klinicznie należy należy wykonać badania w kierunku innych zaka- żeń przenoszonych drogą płciową, w tym również HCV.
W ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia stosowania PrEP, a następnie raz w roku, należy oznaczyć stę- żenie kreatyniny w osoczu. W przypadku długotrwałego stosowania PrEP należy monitorować toksyczność nerkową i gęstość mineralną kości tak, jak u osób leczonych antyretrowirusowo.

4.5. Zakończenie PrEP[\b]
PrEP należy kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się istotne ryzyko nabycia zakażenia HIV. W przypadku zakończenia PrEP należy wykluczyć zakażenie HIV badaniami serologicznymi, ostat- nie po upływie 6 miesięcy od ostatniej dawki TDF/FTC.

Tekst autorstwa

- Bartosz Szetela
- Jacek Gąsiorowski
- Łukasz Łapiński
- Jacek Kołodziej--- Koniec cytatu ---

Lucyfer:
Zalecenie wprowadziło, ale zalecenie to tylko zalecenie. W NL jak na razie program pilotażowy puścili.

guest519:
Zawsze to jakiś start ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej