FORUM > ŻYĆ Z HIV

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I POMOC SOCJALNA

(1/1)

Eliska:
Obecnie w Polsce, w ramach programu finansowanego przez Ministra Zdrowia, leczonych jest blisko 4 tys. osób. Leczenie ARV obejmuje wszystkie osoby, które ze wskazań życiowych powinny je otrzymywać.
Leczenie antyretrowirusowe prowadzone jest w Polsce zgodnie ze stanem obecnej wiedzy i standardami międzynarodowymi. Niezbędne leki wydawane są obywatelom polskim bezpłatnie, niezależnie od tego, czy mają aktualnie ubezpieczenie zdrowotne.

Wszelkie inne badania diagnostyczne u osób żyjących z HIV są bezpłatne jedynie dla ubezpieczonych

Jak można stać się osobą ubezpieczoną wg. prawa polskiego?
Umowa o pracę
Ubezpieczenie indywidualne w ZUS
Osoby uczące się poniżej 26 roku życia – ubezpieczenie rodziców
Ubezpieczenie rodzinne (na pracującego współmałżonka)
Renta inwalidzka lub emerytura
Status osoby bezrobotnej w UP
Umowa o wychodzenie z bezdomności
Własna działalność gospodarcza
Zasiłek stały w MOPS
Ubezpieczenie rolnicze w KRUS
Ubezpieczenie przez MOPS lub GOPS ze środków Miasta lub Gminy


Świadczenia socjalne
Samo zakażenie HIV nie jest podstawą do otrzymania świadczenia socjalnego
Zgodnie z ustawą, Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

tryb udzielania pomocy socjalnej
1.Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy
2.Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:
-wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta -rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną
-plan pomocy opracowany wspólnie (WG DOSTĘPNYCH INFORMACJI)
3.Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc
4.Realizacja przyznanych świadczeń

Jakich świadczeń może udzielić opieka społeczna?
-Zasiłek stały
-zasiłek okresowy
-zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
-pomoc dla rodzin zastępczych
-pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki
-pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy
-bilet kredytowany
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
-składki na ubezpieczenie społeczne
-pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
-sprawienie pogrzebu
-poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne)
-interwencja kryzysowa - działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
-udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych)
-posiłek
-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w -ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
-specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
-mieszkania chronione
-pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
-opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
-pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
-szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
-dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
-dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
-dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
-dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

guest985:
Powiem Ci ze pracuje w pomocy społecznej a nie znałem tych wszystkich zasiłków

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej